1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Прозорість та інформаційна відкритість закладу - Інформація про використання публічних коштів

Середа, 02 травня 2018, 13:22

e-mail
Головна статті
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Статут ДНЗ
Кадровий склад ДНЗ
Фактична кількість дітей
Річний звіт про діяльність закладу
Інформація про використання публічних коштів
Розмір батьківської плати за харчування дітей
Використання благодійних внесків
Всі сторінки

 

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   Наказ Міністерства фінансів України

                28.01.2002   №57

                                                                       (у редакції наказу Міністерства фінансів України

                   04.12.2015  №1118

                                                                    Затверджений у сумі шість мільйонів пятсот вісімдесят девять тисяч двісті  девятнадцять гривень, 29 коп

(6589219,29грн) (сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти виконавчого комітету

                                                                           Лохвицької міської ради

                                                                                                                     (посада)

                                                                            ____________________ Т.В.Заїка

                                                                                                                    (ініціали і прізвище)

                                                                            _____________________

                                                                                  (число,місяць,рік)                      М.П.

КОШТОРИС

На 2019 рік

41814742  Відділ освіти викон6авчого комітету лохвицької міської ради

                                                           (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Лохвиця  Лохвицький район Полтавська  область

                                     (найменування міста ,району,області)

Вид бюджету Місцевий,

Код та назва відомчої  класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмової класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не застосовуюь програмно-цільового методу) 0611010 Лохвицький ДНЗ №2

Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ -усього х 6589219,29   6589219,29
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6589219,29 х 6589219,29
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: х      
Надходження від плати з0а послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000      
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами 250100      
Кошти що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 250104      
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(Розписати за підгрупами)        
Інші надходження,у тому числі:   х    
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування   х    
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету3,класифікац2ії кредитування бюджету   х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6589219,29   6589219,29
Поточні видатки 2000 6589219,29   6589219,29
Оплата праці 2110 3032559,45   3032559,45
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 667163,079   667163,079
Використання товарів і послуг 2200  
Предмет,матеріал,обладнання та інвентар 2210 127010,44   127010,44
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 2489,77   2489,77
Продукти харчування 2230 413301,71   413301,71
1 2 3 4 5
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 286403   286403
Видатки на відрядження 2250 6252,11   6252,11
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  
Оплата теплопостачання 2271 456567   456567
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 17112,48   17112,48
Оплата електроенергії 2273 182374,54   182374,54
Оплата природного газу 2274  
Оплата інших енергоносіїв 2275 68785,34   68785,34
Оплата енергоресурсів 2276      
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних
(регіональних)програм
2280      
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку 2282  12010,5  12010,5
Обслуговування боргових зобовязань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії так поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплати пенсій та допомоги 2710      
стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800  2916,81  2916,81
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  70000  70000
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (прибирання)житла 3121      
Капітальне будівництво (прибирання)інших обєктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших обєктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142  1244273,06  1244273,06
Реставрація памяток культури,історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

Керівник                                                                       ___________ К.М. Шпитяк

                                                                                         (підпис)    (ініціал і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/                             ___________ Н.М. Сорока

Начальник планово-фінансового підрозділ                 (підпис)    (ініціал і прізвище)

                                _______________

                                (число,місяць,рік)