1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Середа, 02 травня 2018, 13:22

e-mail
Головна статті
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Статут ДНЗ
Кадровий склад ДНЗ
Фактична кількість дітей
Річний звіт про діяльність закладу
Інформація про використання публічних коштів
Розмір батьківської плати за харчування дітей
Використання благодійних внесків
Всі сторінки

 

 


   ЗАТВЕРДЖЕНО:

  Рішенням 16 сесії Лохвицької міської ради 7   скликання №___ від 21.01.2017р

   Міський голова_______ В. І. Радько

 

ПОГОДЖЕНО:

Відділом освіти Лохвицької РДА

В.о. начальника ________Яковенко Т.В

СТАТУТ

дошкільного навчального

закладу №2 «Орлятко» м.Лохвиця Лохвицької міської Ради

(нова редакція)

м. Лохвиця

2017р.

  1. Загальні положення

1.1 Дошкільний навчальний заклад  №2 «Орлятко» загального розвитку           створено на основі протоколу №7 засідання виконкому Лохвицької міської Ради народних депутатів від 23 травня 1944року.

1.2  Юридична адреса дошкільного закладу:

37200 Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Миколаївська, 1.

1.3 Засновник дошкільного закладу Лохвицька міська рада.

      Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування           дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4 Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.5 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7 Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; забезпечення та зміцнення фізичного і психічного здоровя дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9 Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. .    За поданням керівника ДНЗ №2 «Орлятко» Статут ДНЗ №2 «Орлятко», зміни та доповнення до нього затверджуються засновником та погоджуються відповідним  органом управління освітою. Статут підписується керівником ДНЗ №2 «Орлятко».

             2.Комплектування дошкільного закладу

2.1 Заклад розрахований на 135 місць.

2.2 Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3 У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4 Дошкільний заклад має групи з денними перебуванням дітей.

2.5 Наповнюваність груп становить 15 – 20 дітей.

2.6 Прийом дітей в дошкільний заклад здійснюється на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоровя з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, копії свідоцтва про народження.

2.7За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі державної, комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки  батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 

2.9 Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – 10 днів.

3.Режим роботи дошкільного закладу

3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10.5 годин, чергова група – 12 годин, вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2 Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 до 19.00 години.

3.3 Щоденний графік роботи 5 груп дошкільного закладу  з 7.00 до 17.30 години, чергової групи - з 7.00 до 19.00 год.

4.  Організація навчально – виховного процесу у дошкільному закладі

4.1Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.1аПереведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці «оздоровчого періоду  (серпень)».

4.2Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3План роботи державного та комунального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освіти Лохвицької райдержадміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується управлінням  Держпродспоживслужби в Лохвицькому районі.

4.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5 Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється за чинними програмами розвитку дітей  та навчально – методичними посібниками , затвердженими в установленому порядку МОН.

4.6 Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: екологічний, фізкультурно – оздоровчий.

5.  Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей.

5.2 У дошкільному закладі встановлено 3-х  разове  харчування.

5.3Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6.  Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1 Медичне  обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється органом охорони  здоровя на безплатній основі, Лохвицька районна лікарня на підставі договору.

6.2 Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових  медичних оглядів, контроль за станом здоровя, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3 Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови  для роботи  медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

7.  Учасники навчально – виховного процесу

7.1 Учасники навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2За успіхи у роботі встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки з занесенням до трудової книжки, грошові премії.

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 - безпечні та нешкідливі для здоровя умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 

здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять  здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,виховання та навчання своїх дітей;

- брати участь в  покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні  матеріально – технічної бази закладу;

- відмовлятися  від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоровя дитини;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5 На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а  також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно – доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-  брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на  захист професійної чесності та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

  1. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у  роботі педагогічної ради та  інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

  1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
  2. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за  збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  3. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Лохвицькій районній лікарні.
  4. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  5. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.  Управління дошкільним закладом

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником.

8.2Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює     його  завідувач, який  призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за погодженням засновника з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,  визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотриманням  фінансової  дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад із засновником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних норм і правил, техніки безпеки, вимог  безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм,  методів  і засобів розвитку, виховання і навчання  дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує  творчі пошуки , дослідно – експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово – господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

    До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

   Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-розглядає питання  навчально  – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи – впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

    Робота педагогічної ради планується довільно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

      Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 26, батьків – 10.

     Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розгладають питання навчально – виховної, методичної  та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5 У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

 Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

    Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9. Майно дошкільного закладу

9.1 Відповідно до рішення протоколу №7 виконкому Лохвицької міської Ради народних депутатів від  23 травня 1944 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

                                             

10. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу

10.1  Джерелами фінансування є кошти:

- засновника;

відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб.

10.2 Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності із законодавством.

10.3 Статистична звітність – річна, про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4 Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію. 

11. Контроль за діяльністю  дошкільного закладу

11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу  є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади,  відділом освіти Лохвицької райдержадміністрації.

11.3  Зміст форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально – виховним процесом: згідно бухгалтерського обліку Лохвицької міської Ради.

 Керівник закладу______________________________


 


 

Фактична кількість дітей в ДНЗ №2 «Орлятко» станом на 01.01.2020р. становить 130 дітей.

                                                         З них:

                                 дітей раннього віку (до 3 років)-21;

                    дітей дошкільного віку (з 3 до 7 років) – 109

alt


 


 

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   Наказ Міністерства фінансів України

                28.01.2002   №57

                                                                       (у редакції наказу Міністерства фінансів України

                   04.12.2015  №1118

                                                                    Затверджений у сумі шість мільйонів пятсот вісімдесят девять тисяч двісті  девятнадцять гривень, 29 коп

(6589219,29грн) (сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти виконавчого комітету

                                                                           Лохвицької міської ради

                                                                                                                     (посада)

                                                                            ____________________ Т.В.Заїка

                                                                                                                    (ініціали і прізвище)

                                                                            _____________________

                                                                                  (число,місяць,рік)                      М.П.

КОШТОРИС

На 2019 рік

41814742  Відділ освіти викон6авчого комітету лохвицької міської ради

                                                           (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Лохвиця  Лохвицький район Полтавська  область

                                     (найменування міста ,району,області)

Вид бюджету Місцевий,

Код та назва відомчої  класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмової класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не застосовуюь програмно-цільового методу) 0611010 Лохвицький ДНЗ №2

Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ -усього х 6589219,29   6589219,29
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6589219,29 х 6589219,29
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: х      
Надходження від плати з0а послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000      
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами 250100      
Кошти що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 250104      
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(Розписати за підгрупами)        
Інші надходження,у тому числі:   х    
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування   х    
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету3,класифікац2ії кредитування бюджету   х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6589219,29   6589219,29
Поточні видатки 2000 6589219,29   6589219,29
Оплата праці 2110 3032559,45   3032559,45
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 667163,079   667163,079
Використання товарів і послуг 2200  
Предмет,матеріал,обладнання та інвентар 2210 127010,44   127010,44
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 2489,77   2489,77
Продукти харчування 2230 413301,71   413301,71
1 2 3 4 5
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 286403   286403
Видатки на відрядження 2250 6252,11   6252,11
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  
Оплата теплопостачання 2271 456567   456567
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 17112,48   17112,48
Оплата електроенергії 2273 182374,54   182374,54
Оплата природного газу 2274  
Оплата інших енергоносіїв 2275 68785,34   68785,34
Оплата енергоресурсів 2276      
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних
(регіональних)програм
2280      
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку 2282  12010,5  12010,5
Обслуговування боргових зобовязань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії так поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплати пенсій та допомоги 2710      
стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800  2916,81  2916,81
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  70000  70000
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (прибирання)житла 3121      
Капітальне будівництво (прибирання)інших обєктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших обєктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142  1244273,06  1244273,06
Реставрація памяток культури,історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

Керівник                                                                       ___________ К.М. Шпитяк

                                                                                         (підпис)    (ініціал і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/                             ___________ Н.М. Сорока

Начальник планово-фінансового підрозділ                 (підпис)    (ініціал і прізвище)

                                _______________

                                (число,місяць,рік)


                                                            

Наказ (витяг)

             від 29.07. 2019 р.                                                           №21

 Про порядок нарахування

батьківської плати в ДНЗ

На виконання наказу відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради  №31 від 19.7.2019р. "Про вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Лохвицької міської ради",відповідно до рішенням 23 сесії Лохвицької міської ради 7 скликання №4 від 18.07.2019р. "Про вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Лохвицької міської ради"

НАКАЗУЮ:

1. Встановити батьківську плату за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах на території громади в наступних розмірах:
- у місті – в сумі 25,00 гривень (двадцять п’ять грн. 00 коп.) на день, в тому числі за рахунок батьківської плати – 15,00 грн. (п'ятнадцять грн. 00 коп.) що складає 60% вартості харчування однієї дитини на один день; за рахунок коштів загального фонду бюджету Лохвицької міської об’єднаної територіальної громади – 12,00 грн., що складає 40% вартості.

2. Вихователям ДНЗ:
2.1. Здійснити організаційні заходи щодо роз’яснення рішення №4 «Про вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Лохвицької міської ради» 23 сесії 7 скликання від 18.07.2019. 

2.2. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься плата.


3. Медичним сестрам ДНЗ:
3.1. Забезпечити складання меню-розкладки для всіх вікових груп відповідно до затверджених норм харчуваня.

3.2. Вживати дієві заходи шодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей в закладах дошкільної освіти.

4. Забезпечити організацію раціонального харчування дітей пільгових
категорій відповідно до п.2.3-2.6 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, та рішень сесій Лохвицької міської ради.

       Завідувач ДНЗ №2                                                           К.М. Шпитяк